Terma dan Syarat

Selamat datang ke terma dan syarat Villa Red Real Estate, yang terpakai untuk penggunaan anda ke atas Laman Web Villa.Red Real Estate.

Berikut ialah terma dan syarat (“Syarat”) di mana anda (seorang “Pengguna”) boleh menggunakan tapak web villa.red (“Tapak Web”). Sila baca halaman ini dengan teliti. Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web, anda menerima dan bersetuju untuk terikat, tanpa pengubahsuaian, had atau kelayakan, oleh Terma. Syarat boleh diubah suai atau disemak pada bila-bila masa dengan mengemas kini teks halaman ini. Anda terikat dengan sebarang pengubahsuaian atau semakan sedemikian dan oleh itu perlu melawat halaman ini secara berkala untuk menyemak Syarat.

PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA MERUPAKAN PERJANJIAN ANDA KEPADA SEMUA TERMA, SYARAT DAN NOTIS YANG TERKANDUNG DI SINI ATAU LAINNYA DIKENAKAN DI LAMAN WEB. (KANDUNGAN PERJANJIAN TERSEBUT, TERMASUK TERMA DAN SEMUA SYARAT DAN NOTIS TAMBAHAN TERSEBUT, ADALAH DIRUJUK DI SINI SEBAGAI "PERJANJIAN.") JIKA ANDA TIDAK MENERIMA MANA-MANA ​​PERUNTUKAN PERJANJIAN, JANGAN GUNAKAN LAMAN WEB .

1. Akses
Kami akan memberi anda akses kepada Laman Web mengikut Syarat ini.

2. Kewajipan Anda
2.1 bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web (atau mana-mana bahagian) untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang dan bersetuju untuk menggunakannya mengikut semua undang-undang yang berkaitan;
2.2 bersetuju untuk tidak memuat naik atau menghantar melalui Laman Web sebarang virus komputer, virus makro, kuda trojan, worm atau apa-apa lagi yang direka untuk mengganggu, mengganggu atau mengganggu prosedur operasi biasa komputer;
2.3 tidak akan memuat naik atau menghantar melalui Laman Web apa-apa bahan yang memfitnah, menyinggung perasaan, atau berwatak lucah atau mengancam, atau yang boleh menyebabkan kegusaran, ketidakselesaan atau kebimbangan yang tidak perlu;
2.4 tidak akan menggunakan Laman Web dengan cara yang boleh menyebabkan Laman Web terganggu, rosak, kurang cekap atau sedemikian rupa sehingga keberkesanan atau kefungsian Laman Web terjejas dalam apa jua cara;
2.5 tidak akan menggunakan Laman Web dalam sebarang cara yang melanggar atau melanggar hak mana-mana orang, firma atau syarikat (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak harta intelek, hak kerahsiaan atau hak privasi);
2.6 bersetuju bahawa sekiranya anda mempunyai apa-apa hak, tuntutan atau tindakan terhadap mana-mana Pengguna yang timbul daripada penggunaan Laman Web oleh Pengguna tersebut, maka anda akan meneruskan hak, tuntutan atau tindakan tersebut secara bebas dan tanpa bantuan kepada kami.

3. indemniti
3.1 Anda bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya untuk (dan menanggung rugi kami sepenuhnya terhadap) semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman, yang dialami oleh kami dan timbul daripada sebarang pelanggaran Syarat oleh anda atau sebarang liabiliti lain yang timbul daripada penggunaan Laman Web anda, atau penggunaan oleh mana-mana orang lain yang mengakses Laman Web menggunakan PC atau akaun akses internet anda.

4. Hak Kami
Kami berhak untuk:
4.1 mengubah suai atau menarik balik, buat sementara atau secara kekal, Laman Web (atau mana-mana bahagian) dengan atau tanpa notis kepada anda dan anda mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian atau penarikan balik Laman Web;
4.2 Tukar Syarat ini dari semasa ke semasa, dan penggunaan berterusan anda terhadap Laman Web (atau mana-mana bahagian) berikutan perubahan tersebut akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak secara berkala untuk menentukan sama ada Syarat telah diubah. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan kepada Syarat maka anda mesti segera berhenti menggunakan Laman Web.
4.3 Kami akan menggunakan usaha munasabah kami untuk mengekalkan Laman Web. Laman Web tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Anda tidak akan layak untuk sebarang pampasan kerana anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian Laman Web atau kerana kegagalan, penggantungan atau penarikan balik semua atau sebahagian Laman Web disebabkan oleh keadaan di luar kawalan kami.

5. Pautan Pihak Ketiga
Dalam usaha untuk memberikan peningkatan nilai kepada Pengguna kami, kami mungkin menyediakan pautan ke tapak web atau sumber lain. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaan tapak atau sumber luaran tersebut, dan tidak mengendors dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk amalan privasi atau kandungan (termasuk salah nyata atau kandungan fitnah) sedemikian laman web, termasuk (tanpa had) apa-apa pengiklanan, produk atau bahan atau perkhidmatan lain pada atau tersedia daripada tapak web atau sumber tersebut, mahupun untuk sebarang kerosakan, kehilangan atau kesalahan yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh, atau berkaitan dengan, penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan yang tersedia pada tapak atau sumber luaran tersebut.

6. Pemantauan
Kami mempunyai hak, tetapi bukan kewajipan, untuk memantau sebarang aktiviti dan kandungan yang berkaitan dengan Laman Web. Kami boleh menyiasat sebarang pelanggaran Syarat atau aduan yang dilaporkan dan mengambil sebarang tindakan yang kami anggap sesuai (yang mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mengeluarkan amaran, menggantung, menamatkan atau melampirkan syarat pada akses anda dan/atau mengalih keluar sebarang bahan daripada laman web).

7. Data Anda
Kami menghormati maklumat peribadi anda
Anda harus sedar bahawa:
7.1 jika kami diminta oleh polis atau mana-mana pihak berkuasa kawal selia atau kerajaan yang menyiasat aktiviti haram yang disyaki, atau setelah menerima perintah mahkamah, untuk memberikan Maklumat Peribadi anda dan/atau maklumat berkenaan aktiviti anda semasa menggunakan Laman Web, kami akan berbuat demikian;
7.2 Kami berhak mengikut budi bicara munasabah kami untuk mendedahkan butiran penggunaan Laman Web oleh anda berhubung dengan mana-mana, atau apa-apa yang terancam, Prosiding Mahkamah berkaitan dengan penggunaan anda, atau penggunaan sesiapa di bawah kawalan anda, Laman Web sama ada berkaitan dengan perkara yang dinyatakan dalam Syarat ini atau sebaliknya;
7.3 Sila lihat Dasar Privasi kami, yang merupakan sebahagian daripada Syarat ini.

8. Harta Intelek dan Hak untuk Digunakan
8.1 Anda mengakui dan bersetuju bahawa semua hak cipta, tanda dagangan dan semua hak harta intelek lain dalam semua bahan atau kandungan yang dibekalkan sebagai sebahagian daripada Laman Web akan kekal pada setiap masa terletak pada kami atau pemberi lesen kami. Anda dibenarkan menggunakan bahan ini hanya seperti yang dibenarkan secara nyata oleh kami.
8.2 Laman web ini adalah Hak Cipta, Hak Cipta Terpelihara.

9. notis
Anda boleh menghantar notis kepada kami di bawah atau berkaitan dengan Syarat ini melalui e-mel kepada
box@villa.red

10. Had Tanggungjawab
MANAKALA KAMI AKAN MENGGUNAKAN USAHA YANG munasabah UNTUK MENGESAHKAN KEJADIAN MANA-MANA ​​MAKLUMAT YANG KAMI LETAKKAN DI LAMAN WEB, KAMI TIDAK MEMBUAT WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT BERKAITAN DENGAN KEJADIANNYA.
10.1 Laman Web disediakan atas dasar "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa sebarang perwakilan atau pengesahan. Melainkan dinyatakan dalam terma dan syarat berasingan yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan tertentu, kami tidak membuat sebarang waranti, sama ada nyata atau tersirat, berhubung dengan Laman Web, atau produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web sama ada oleh kami atau bagi pihak kami ( termasuk muat turun perisian percuma) termasuk tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tanpa pelanggaran, keserasian, keselamatan, ketepatan, keadaan atau kesempurnaan, atau sebarang waranti tersirat yang timbul daripada perjalanan urusan atau penggunaan atau perdagangan .
10.2 Melainkan dinyatakan dalam terma dan syarat berasingan yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan tertentu, kami tidak memberi jaminan bahawa Laman Web atau produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web sama ada oleh kami atau bagi pihak kami (termasuk muat turun perisian percuma) akan memenuhi keperluan anda atau akan tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat, bahawa kecacatan akan diperbetulkan, atau bahawa Laman Web atau pelayan yang menyediakannya atau produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web sama ada oleh kami atau bagi pihak kami (termasuk muat turun perisian percuma) adalah bebas daripada virus atau pepijat atau berfungsi sepenuhnya, tepat atau boleh dipercayai. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kehilangan kandungan atau bahan akibat daripada memuat naik atau memuat turun daripada Laman Web.
10.3 Walau apa pun peruntukan lain dalam Syarat, tiada apa yang akan mengehadkan hak anda sebagai pengguna.
10.4 Anda mengakui bahawa kami tidak dapat menjamin dan oleh itu tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara untuk keselamatan atau privasi Laman Web dan sebarang maklumat yang diberikan kepada atau diambil daripada Laman Web oleh anda.
10.5 Kami tidak akan bertanggungjawab dalam kontrak, tort atau sebaliknya jika anda mengalami kerugian atau kerosakan yang menyambung ke Laman Web melalui pautan hiper-teks pihak ketiga.
10.6 Kami tidak akan bertanggungjawab, dalam kontrak, tort (termasuk, tanpa had, kecuaian), pra-kontrak atau representasi lain (selain daripada salah nyata palsu) atau sebaliknya daripada atau berkaitan dengan Laman Web atau produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web sama ada oleh kami atau bagi pihak kami (termasuk muat turun perisian percuma) untuk:
10.6.1 sebarang kerugian ekonomi (termasuk tanpa had kehilangan hasil, keuntungan, kontrak, perniagaan atau simpanan yang dijangkakan); atau
10.6.2 sebarang kehilangan muhibah atau reputasi; atau
10.6.3 sebarang kerugian khas atau tidak langsung atau berbangkit; dalam apa jua keadaan sama ada kerugian tersebut berada dalam renungan salah seorang daripada kami pada tarikh peristiwa yang menyebabkan kerugian itu berlaku.

11. Penepian
Tiada apa-apa pun boleh ditafsirkan sebagai penepian oleh kami terhadap sebarang pelanggaran mana-mana peruntukan yang terdahulu atau yang seterusnya.

12. Keseluruhan perjanjian
Syarat-syarat ini (seperti yang dipinda dari semasa ke semasa) mengandungi keseluruhan perjanjian antara anda dan kami berkaitan dengan perkara yang dilindungi dan menggantikan mana-mana perjanjian, pengaturan, aku janji atau cadangan sebelumnya, bertulis atau lisan, antara anda dan kami berhubung dengan perkara tersebut. Tiada penjelasan lisan atau maklumat lisan yang diberikan oleh salah seorang daripada kami boleh mengubah tafsiran Syarat ini. Anda mengesahkan bahawa, dalam bersetuju untuk menerima Syarat ini, anda tidak bergantung pada mana-mana representasi kecuali setakat yang sama telah secara nyata dibuat representasi dalam Syarat ini dan anda bersetuju bahawa anda tidak akan mempunyai remedi berkenaan dengan sebarang salah nyata yang tidak menjadi. terma Syarat ini kecuali perjanjian anda yang terkandung dalam Klausa ini tidak akan terpakai berkenaan dengan sebarang salah nyata penipuan sama ada ia telah menjadi terma Syarat ini atau tidak.

Bandingkan senarai

Bandingkan